سوالات

برخی سوالات :

1. چطور میتوانم خرید کنم ؟

جواب

2. کارت به کارت چطوریه ؟

نظرات